80 đại biểu được phổ biến chính sách pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Quang cảnh hội nghị.

Tham gia hội nghị có 80 đại biểu là lãnh đạo, đại diện một số sở, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn tỉnh; phòng Kinh tế, Kinh tế và hạ tầng các huyện, thị xã, thành phố; Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh ào Cai; Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh; Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; Hiệp hội Gas tỉnh; Hội Nông sản An toàn tỉnh; các siêu thị, trung tâm thương mại, các đơn vị quản lý chợ trên địa bàn tỉnh; các doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh...

Đại diện Ủy ban Cạnh tranh quốc gia chia sẻ kiến thức tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được đại diện Ủy ban Cạnh tranh quốc gia phổ biến, tuyên truyền Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng số 19/2023/QH15 và các văn bản pháp luật liên quan về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; chia sẻ một số kỹ năng, kiến thức tuyên truyền, giúp người tiêu dùng nâng cao hiểu biết trong lựa chọn, mua sắm tiêu dùng... trong tình hình mới.

Đại biểu tìm hiểu kiến thức về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Thông qua việc tìm hiểu kiến thức, kỹ năng trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Ban tổ chức kỳ vọng các đại biểu tham dự hội nghị sẽ góp phần xây dựng môi trường tiêu dùng lành mạnh cho cả người tiêu dùng và các tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ; nâng cao ý thức tôn trọng quyền lợi người tiêu dùng trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp. Đồng thời, nâng cao trách nhiệm, khuyến khích sự hợp tác và phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng...