Top 10 công việc triển vọng nhất trong 5 năm tới

Chuyên gia AI và máy học

Chuyên gia phát triển bền vững

Nhà phân tích tình báo kinh doanh

Nhà phân tích bảo mật thông tin

Kỹ sư công nghệ tài chính

Nhà khoa học dữ liệu và phân tích dữ liệu

Kỹ sư robot

Kỹ sư công nghệ điện

Công nhân vận hành thiết bị nông nghiệp

Chuyên gia chuyển đổi số