Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước ký kết Quy chế phối hợp trong lĩnh vực bảo hiểm

Nguồn: Bộ tài chính

Đây được coi là dấu mốc quan trọng nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác giữa các cơ quan quản lý chuyên trách của Ngân hàng Nhà nước và Bộ Tài chính, đặc biệt trong lĩnh vực bảo hiểm.

Việc phối hợp công tác theo Quy chế này sẽ giúp hai bên nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng; thanh tra, kiểm tra và giám sát; kịp thời phát hiện những bất cập, vướng mắc về cơ chế, chính sách, qua đó kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ phù hợp; phát hiện các hành vi vi phạm của các cá nhân, tổ chức trong hoạt động đại lý bảo hiểm để chấn chỉnh, xử lý nghiêm, kịp thời, đảm bảo hoạt động đại lý bảo hiểm an toàn, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật.

Được biết, trong thời gian qua, Bộ Tài chính đã chủ trì phối hợp với Ngân hàng Nhà nước và các đơn vị liên quan trình Chính phủ ban hành Nghị định số 46/2023/NĐ-CP ngày 01/7/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022. Trong đó, đã quy định, bổ sung rõ hơn về yêu cầu đối với đại lý bảo hiểm là tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Ngoài ra, tại dự thảo Thông tư hướng dẫn, Bộ Tài chính cũng dự kiến bổ sung một số quy định nhằm tiếp tục nâng cao tính chuyên nghiệp của hoạt động đại lý, trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc kiểm soát hoạt động đại lý…

“Việc ký kết Quy chế phối hợp giữa hai cơ quan hôm nay là dấu mốc quan trọng nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác giữa các cơ quan quản lý chuyên trách của Ngân hàng Nhà nước và Bộ Tài chính, trong đó có lĩnh vực bảo hiểm”, đại diện Bộ tài chính cho biết.

Trong thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục cùng với Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm và Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng và các cơ quan liên quan phối hợp chặt chẽ thực hiện quy chế, chức năng nhiệm vụ được giao; rà soát hoàn thiện cơ chế chính sách; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra; xử lý nghiêm các sai phạm trong việc bán bảo hiểm qua tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người tham gia bảo hiểm, đảm bảo sự phát triển lành mạnh của thị trường bảo hiểm nói riêng và thị trường dịch vụ tài chính nói chung.

Theo Ngân hàng Nhà nước, việc xây dựng quy chế phối hợp này là bước tiến mới, tạo khuôn khổ pháp lý cho sự phối hợp chặt chẽ hơn giữa Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước để đạt mục tiêu phát triển lành mạnh thị trường tài chính nói chung, thị trường ngân hàng, bảo hiểm nói riêng.

N.Lan